Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Informacje podstawowe

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1. Plan sytuacyjny zawierający propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (2 egz.), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
1.1. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji: wydruk projektu (wraz z opisem mapy) oraz oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu)
1.2. Płyta CD z zapisanym plikiem zawierającym projekt lub ewentualnie przesłanie go pocztą elektroniczną na adres zud@kartuskipowiat.pl (rozwarstwiony plik z projektem w formacie DGN/RDLv7 lub DXF2000)
1.3. Opracowania na podkładzie analogowym wymagają określenia współrzędnych punktów projektowanej sieci lub przyłącza (współrzędne punktów charakterystycznych w pliku TXT + szkic)
2. W przypadku gdy wniosek składa upoważniony przedstawiciel inwestora - odpowiednie pełnomocnictwo + opłata skarbowa.

Informacja dodatkowe

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2017.2101 z późn.zm.) opłatę za uzgodnienie pobiera się przed wykonaniem tej czynności. W związku z powyższym należy dokonać opłaty i przesłać dowód zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty. Warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradę koordynacyjną jest dokonanie ww. opłaty.
Nr rachunku Starostwa Powiatowego w Kartuzach:
Bank PKO BP Kartuzy 75 1020 1866 0000 1402 0002 7136

Uwagi ogólne

Uprzejmie informujemy, że środy i czwartki są dniami pracy wewnętrznej. W tych dniach korespondencję należy składać w sekretariacie Wydziału Geodezji (ul. Gen. J. Hallera 1).

Bardzo prosimy o przekazywanie projektów w postaci plików z uzgadnianym projektem formacie DGN/RDLv7 lub DXF2000. W przypadku korespondencji e-mail, w celu łatwiejszej identyfikacji (przypisania do właściwej sprawy), prosimy o podawanie w tytule wiadomości nazwy obiektu, obrębu oraz numerów działek.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski